Photo Tour of China
by Bill Jepson   April 2007


Beijing
Beijing
Xian2
Xian
Shanghai
Shanghai


greatwallwide
China Tour Itinerary

Home